Znalezione obrazy dla zapytania OBRAZEK badania

PROJEKTY BADAWCZE I DYDAKTYCZNE

 

PROJEKTY BADAWCZE

 

PROJEKTY KRAJOWE

 

Jako Kierownik

1.   Projekt badawczy dla młodych pracowników nauki 7 08E 041 20 „Analiza poboru mocy przez młyn tarczowy przy obróbce mas włóknistych”. Czas trwania: 15 miesięcy - 2001¸2002r. Miejsce realizacji: UTP Bydgoszcz. Charakter udziału: kierownik grantu

2.   Projekt badawczy promotorski nr: 4 T08E 043 23 „Badanie poboru mocy przez zespół rozdrabniający makulaturową masę włóknistą w warunkach zmiany szczeliny roboczej młyna tarczowego”. Czas trwania: 15 miesięcy - 2002¸2004r. Miejsce realizacji: UTP Bydgoszcz. Kierownik projektu: Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz, Charakter udziału: wykonawca - doktorant

3.   Projekt badawczy nr: N N508 398437 „Badania procesu mielenia mas papierniczo-makulaturowych w młynach w kierunku zmniejszenia ich energochłonności”. Czas trwania 26 miesięcy - 2009¸2011r. Miejsce realizacji: UTP Bydgoszcz. Charakter udziału: kierownik grantu

 

Jako Wykonawca:

1.   Projekt badawczy nr: 7 T08E 041 13 „Badania nad doskonaleniem technologii wytwarzania masy papierniczo-makulaturowej z energooszczędną recyrkulacją i proekologicznym cyklem życia odnawialnej masy drzewnej”. Czas trwania: 32 miesiące - 1997¸2000r. Miejsce realizacji: UTP Bydgoszcz. Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz. Charakter udziału: wykonawca

2.   Projekt badawczy nr: 4 T08E 060 23 „Badania nad energooszczędną obróbką mas włóknistych w młynach tarczowych przemysłu papierniczego”. Czas trwania: 27 miesięcy - 2002¸2005r. Miejsce realizacji: UTP Bydgoszcz. Kierownik projektu: Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz, Charakter udziału: wykonawca

3.   Projekt badawczy nr: 4 T08E 002 23 „Rozwój i badania procesów w młynach specjalnych do materiałów kruchych oraz biologicznych”. Czas trwania: 26 miesięcy - 2002¸2004r. Miejsce realizacji: UTP Bydgoszcz. Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski. Charakter udziału: wykonawca

4.   Projekt badawczy nr: 4 T08E 061 24 „Tworzywowo zintegrowane podstawy inteligentnego rozdrabniania i granulowania w recyklingu", Czas trwania 26 miesięcy: 2002¸2004r. Miejsce realizacji: UKW Bydgoszcz. Kierownik projektu: Dr inż. Marek Macko, Charakter udziału: wykonawca

5.   Projekt badawczy nr: 7 T08E 005 21 „Rozwój i podstawy materiałooszczędnego przetwórstwa tworzyw termoplastycznych z jednoczesnym porowaniem”. Czas trwania: 32 miesiące - 2001¸2004r. Kierownik projektu: Dr hab. inż. Marek Bieliński, Charakter udziału: wykonawca

6.   Projekt badawczy nr: 3 T08E 072 30 „Optymalizacja rozdrabniania w młynach specjalnych do materiałów ziarnistych, polimerowych i włóknistych”. Czas trwania 30 miesięcy: 2006¸2008r. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, Charakter udziału: wykonawca

7.   Projekt badawczy nr: N N508 440536 „Badania procesu rozdrabniania tworzyw polimerowych i materiałów biologicznych w kierunku podwyższenia efektywności energetycznej”. Czas trwania 29 miesięcy - 2009¸2011r. Miejsce realizacji: UKW Bydgoszcz. Kierownik projektu: Dr inż. Marek Macko, Charakter udziału: wykonawca

8.   Projekt badawczy rozwojowy nr: N R08 0029 10 „Badania i rozwój rozdrabniania materiałów biologicznych, polimerowych i włóknistych w kierunku zmniejszenia energochłonności procesów recyklingu”. Czas trwania 32 miesiące: 2010¸2013r. Miejsce realizacji: UTP Bydgoszcz. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, Charakter udziału: wykonawca

Znalezione obrazy dla zapytania OBRAZEK badania przemysłowe

PROJEKTY EUROPEJSKIE

Jako Kierownik:

1.   Projekt Europejski pt. „Budowa i produkcja innowacyjnej turbiny hydroenergetycznej z opcją aeracji. PKWiU 24.33”. (umowa nr UDA-POIG.01.04.00-04-001/09-00; UDA-POIG.04.01.00-04-001/09-00). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 1.4 - 4.1. Czas trwania - 2011¸2015r. Charakter udziału: Kierownik Projektu

 

Jako Wykonawca:

1.   Projekt GEKON 1/05/213093/15/2014 - Opracowanie i wdrożenie technologii rozdrabniania i dewulkanizacji zużytych opon samochodowych dla ich recyklingu materiałowego i surowcowego. Charakter udziału: wykonawca

 

 

PROJEKTY DYDAKTYCZNE

Jako Kierownik:

1.   Projekt Europejski pt. Efektywność energetyczna dla proekologicznego rozwoju MŚP - studia podyplomowe i doradztwo dla firm. Projekt realizowany w ramach priorytetu II. Działanie 2.1. Poddziałanie 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nr wniosku UDA-POKL.02.01.01-00-390/13. Czas trwania - 01.11.2013¸30.06.2015r. Charakter udziału: Kierownik Projektu (do końca maja 2014r)

2.   Projekt Europejski pt. Zintegrowanie Kształcenie z Zakresu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Programu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Nr wniosku FSS/2014/HEI/W/0078. Czas trwania - 05.01.2015r. - 30.06.2016r. Charakter udziału: Kierownik Projektu

3.   Projekt Europejski pt. PROFESJONALNI SPECJALIŚCI OZE – kompleksowy program rozwoju studentów kierunku Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Nr wniosku POWR.03.01.00-00-K230/16. Czas trwania - 09.2017r. - 06.2020r. Charakter udziału: Kierownik Projektu

 

Jako wykonawca:

1.   Projekt Europejski - Projekt z programu operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych kadr technicznych w Polsce - studia podyplomowe”. UDA-POKL.02.01.01-00-822/2008. Czas trwania - 2009¸2010r. Miejsce realizacji: UTP Bydgoszcz. Charakter udziału: kierownik zadania - Studia Podyplomowe o specjalności Budowa i Eksploatacja Odnawialnych Źródeł Energii

2.   Projekt Europejski - Projekt z programu operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: „Studia podyplomowe dla kadr technicznych”. UDA-POKL.02.01.01-00-129/10. Czas trwania - 2010¸2012r. Miejsce realizacji: UTP Bydgoszcz. Charakter udziału: kierownik zadania - Studia Podyplomowe o specjalności Budowa i Eksploatacja Odnawialnych Źródeł Energii

3.   Projekt Europejski - Projekt w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” pt. „Studia Podyplomowe - TWÓJ czas na ROZWÓJ kompetencji technicznych” - kierunek studiów: Odnawialne Źródła Energii. 3POKL/4.1.1/2010/2. Czas trwania: 2010¸2012r. Miejsce realizacji: BSW Bydgoszcz. Charakter udziału: Wykładowca

4.   Projekt Europejski pt. „Zielona strona gospodarki”. Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII. Działanie 8.1. Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. UDA-POKL.08.01.01-10-299/12. Czas trwania - 2013¸2014r. Charakter udziału: Wykładowca

5.   Projekt europejski nr 2012-3728/001-001 pt. Kompetencje dla energii przyszłości: program edukacyjny na doradcę ds. biomasy. Projekt współfinansowany ze środków LLP - Life Learning Programme - Leonardo da Vinci. Charakter udziału: Wykładowca

6.   Projekt europejski pt. „Region Otwarty na Innowacje” realizowany przez PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW” ZWIĄZEK PRACODAWCÓW W RAMACH POKL, OŚ PRIORYTETOWA VIII: Regionalne Kadry Gospodarki, DZIAŁANIE 8.2.: Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1.: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Charakter udziału: Wysoko Wykwalifikowanego Personelu zatrudniony w Rzemieślniczej Wytwórni Chemiczna "Alchemik" Andrzej Piotrowski Piotr Piotrowski s.c. (01.06.2014 - 30.11.2014r.)